+358 (0)50 016 0231 | kontakt@bergohavsudden.fi

Bergö Havsudden logo

Bergö Havsudden

Stuguthyrning i naturskön havsmiljö

Policy, villkor och integritetspolicy

Bokningsvillkor

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år eller äldre. Legitimation kan komma att krävas vid incheckning.

 

Bokning/betalning

Vid bokning så ska en skriftlig bokningsbekräftelse skickas till dig via e-post. Bokningen är bindande när du betalat bokningsavgiften eller hela hyran. Bokningsavgiften betalas före bekräftelsen är skickad.

 

Avbokning

Du kan avboka skriftligt till kontakt@bergohavsudden.fi eller via telefon +358 (0)50 016 0231.
Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan.

 • Om du avbokar tidigare än 14 dagar innan ankomst betalas totalhyran – 1,5 % transaktionsavgift tillbaka
 • Avbeställes bokningen inom 14 dagar före ankomst betalas 50 % av totalhyran – 1,5 % transaktionsavgift

Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har Bergö Havsudden rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen. Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt är att betrakta som avbeställning och ny bokning.

 

Avbeställningsskydd

Avbokning med 100 % återbetalning av hyra om någon av nedan angivna händelser inträffat.

 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/maka, sambo, dina eller maka/makes/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenär
 • Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning
 • Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej.

In/utcheckningstider

Incheckningstiden är kl. 16:00 och utcheckningstiden är senast kl. 13.00 om inget annat överenskommits.

Ordningsregler

På Bergö Havsudden tillämpas ordningsregler. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas.

Försäkringar

Du har själv det skydd som du anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring.

Bergö Havsuddens ansvar

Bergö Havsudden är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av Bergö Havsudden inom ramen för dessas tjänsteåligganden. Bergö Havsudden ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför Bergö Havsuddens kontroll.

Klagomål/reklamationer

Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det inom 24 timmar efter ankomst så att vi har en möjlighet att rätt till det. Fel som uppstår under vistelsen vill vi att du anmäler snarast.

Kontakta oss

För mer information besök vår hemsida: www.bergohavsudden.fi
E-post: kontakt@bergohavsudden.fi
Telefonnummer: +358 (0)50 016 0231
FO-nummer: 2449402-5

Om dataskyddsförordningen

Dataskyddet är en viktig del av vår webbhotellverksamhet. Att skydda våra kunders personuppgifter och ha deras förtroende är en mycket viktig förutsättning för vår verksamhet. De personliga uppgifter du delger oss hjälper oss att erbjuda dig en personlig support samt tjänster anpassade för dig.
Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas från 25.05.2018 på alla företag och organisationer inom EU och som behandlar personuppgifter. Med nya förordningen vill man starkare betona din rätt som kund att bestämma över dina egna uppgifter och hur de används. Som kund till oss ger du oss personuppgifter om dig själv eller dina medarbetare. Det är ditt ansvar att berätta för dessa personer om våra (Bergö Havsudden) principer för integritetsskydd.

Vilka vi är

Som personuppgiftansvarig för vår verksamhet i Finland är Bergö Havsudden.
Vår webbplatsadress är https://bergohavsudden.fi. Vår FO-nummer är 2449402-5.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vanligtvis samlas personuppgifterna in direkt från dig i samband med att du bokar en stuga av oss, endera via beställningstjänsten på vår hemsida, via telefon eller som e-postmeddelande till oss. Ibland behöver vi ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi har är korrekta.

Vi kan också samla information från dig genom återkoppling eller annan interaktion via våra digitala kanaler, t.ex. förfrågningar via Facebook.

1. Personuppgifter vi samlar in delas in i följande kategorier:

 • Kontaktuppgifter
  Telefonnummer och adresser, inklusive e-postadress.
 • Adressuppgifter
  Ort och postnummer samt land

2. Ikraftträdande och administration av tjänste- och produktavtal

Huvudsyftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att kunna genomföra bokning av en stuga åt dig.

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter

Vi förvarar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt, det är en central del av vår verksamhet. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring eller förstöring.

4. Dina rättigheter om integritetsskydd

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:

 • Rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter. De personuppgifter vi har om dig finns lagrat i vårt bokningssystem
 • Rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna
 • Rätt att begära radering. Du har rätt att begära radering att dina personuppgifter raderas
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format Detta gäller endast de uppgifter som behandlats då vi verkställt en bokning

5. Cookie-filer för vår hemsida

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av vår webbsida. Nättrafiken genererar uppgifter kopplade till besökare på webbplatsen och uppgifterna som hanteras i datanätverk för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig, erbjuda säker webbhotellmiljö, vidta marknadsföringsåtgärder och dig en bra kundupplevelse på nätet, följa upp webbplatsens analytik samt göra innehållet på vår webbplats möjligast intressant för dig. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda personer med undantag för dig som loggar in på vår kontrollpanel eller webbmail. Du kan ange i webbläsaren inställningar om du vill eller inte vill tillåta cookies. Observera dock att om du väljer att inte tillåta cookies kan det vara att vissa av tjänster på nätet inte fungerar som planerat.

En cookiefil lagras alltid i den enhet och den webbläsare du besöker vår hemsida med. Du kan när som helst gå in till din webbläsare och radera cookies från din dator.

6. Hur länge förvarar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlade in och behandlades för eller så länge som lagar och andra författningar kräver det.

Detta innebär att vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att verkställa bokning av stuga/stugor åt dig och så länge det krävs gällande minimikrav på förvaringstider i lagar och andra författningar.

Kraven på förvaringstider är beroende på rådande lagstiftning, några exempel som kräver datalagring:

 • Uppgifter om verkställande av en bokning

7. Hur förändringar görs i vår dataskyddsbeskrivning och beskrivning om användning av cookies

Vi förbättrar och utvecklar våra tjänster, produkter och nätsidor kontinuerligt, därför kan innehållet i dataskyddsbeskrivningen ändras över tid. Vi kommer inte att inskränka rättigheterna du har enligt denna dataskyddsbeskrivning eller gällande dataskyddslagar i Finland och inom EU. I fall avsevärda förändringar i behandlingen av personuppgifter görs meddelar vi detta på ett tydligt sätt, när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Besök gärna denna sida för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

8. Vid frågor

Om du har frågor eller synpunkter om vår dataskyddsbeskrivning är du välkommen att vända dig till  vår kundtjänst. Du kan skicka e-post till kontakt@bergohavsudden.fi eller skicka brev till adressen Bergö Havsudden / Torolf West, Bergövägen 216 B, 66220 Bergö.

Du kan också lämna klagomål eller kontakta dataskyddsmyndigheten i något av de länder där vi erbjuder dig våra tjänster.